Paperstrip Shop

Loading...

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Lancering van de volgende bestellingen in:

 

Limited editions #paperstripshop

Privacybeleid

Definities

Klant: iedere professionele of natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.
Diensten : https://paperstrip.shop biedt de Cliënten :

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, waaronder tekst – afbeeldingen – video’s.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door https://paperstrip.shop kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: Paperstrip SRL verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://paperstrip.shop op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

Eigenaar: Paperstrip SRL BTW-nummer: BE0768.824.572 – Max Roosstraat 22 1030 Schaarbeek

Verantwoordelijk voor publicatie: Arnaud Herr – info@paperstrip.shop
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster : Arnaud Herr – arnaud@paperstrip.shop
Gastheer: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Gedelegeerde voor gegevensbescherming : Arnaud Herr – info@paperstrip.shop

De wettelijke vermeldingen zijn ontleend aan het model voorgesteld door de gratis generator van wettelijke vermeldingen voor een website

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site https://paperstrip.shop impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://paperstrip.shop wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://paperstrip.shop, die dan zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.
De website https://paperstrip.shop wordt regelmatig bijgewerkt door https://paperstrip.shop. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin verplicht voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De website https://paperstrip.shop is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
https://paperstrip.shop streeft ernaar om de informatie op de site https://paperstrip.shop zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://paperstrip.shop wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://paperstrip.shop niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.
De site https://paperstrip.shop wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

https://paperstrip.shop en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://paperstrip.shop is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle op de internetsite toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://paperstrip.shop.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

https://paperstrip.shop treedt op als redacteur van de site. https://paperstrip.shop is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Content die zij publiceert.

https://paperstrip.shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de uitrusting van de gebruiker, bij toegang tot de https://paperstrip.shop website, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

https://paperstrip.shop kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de https://paperstrip.shop website.
De gebruikers kunnen gebruik maken van interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte). https://paperstrip.shop behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt https://paperstrip.shop zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: Paperstrip. https://paperstrip.shop wordt vertegenwoordigd door Arnaud Herr en Nicolas Denié, zijn wettelijke vertegenwoordigers

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt https://paperstrip.shop zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en cliënten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden overeenkomstig de werkelijkheid.
Telkens wanneer https://paperstrip.shop Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://paperstrip.shop alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://paperstrip.shop ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://paperstrip.shop zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturatie, bestelhistoriek, enz.
ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://paperstrip.shop: e-mailadres
voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://paperstrip.shop brengt uw persoonsgegevens niet op de markt; deze worden alleen gebruikt voor noodzakelijke doeleinden of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers van https://paperstrip.shop de volgende rechten:

recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
het recht om te bepalen wat er met de gegevens van de Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://paperstrip.shop hun gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra https://paperstrip.shop kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij ontstentenis van instructies van de Gebruiker, verbindt https://paperstrip.shop zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, behalve indien het noodzakelijk is deze te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://paperstrip.shop zijn of haar Persoonsgegevens gebruikt, deze wil laten corrigeren of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://paperstrip.shop op het volgende adres

Paperstrip SRL
Max Roosstraat 22, 1030 Schaarbeek.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij door https://paperstrip.shop wil laten corrigeren, bijwerken of wissen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Voor verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens gelden de verplichtingen die door de wet aan https://paperstrip.shop worden opgelegd, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://paperstrip.shop een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

https://paperstrip.shop onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de over zijn Klanten verzamelde Informatie naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet geschikt” wordt erkend, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://paperstrip.shop blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

https://paperstrip.shop verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat gevolgen heeft voor de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant ter kennis wordt gebracht van https://paperstrip.shop, moet deze laatste de Klant zo spoedig mogelijk informeren en meedelen welke corrigerende maatregelen zijn genomen. Bovendien verzamelt https://paperstrip.shop geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://paperstrip.shop en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://paperstrip.shop voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van een site https://paperstrip.shop verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst, en die maximaal 60 maanden na het einde van de contractuele relatie bewaard zullen worden:
Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres

https://paperstrip.shop verzamelt ook informatie die ons in staat stelt de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies aan te bieden:
Google Analytics, Facebook pixel

Deze gegevens worden bewaard voor een maximumperiode van 12 maanden na het einde van de contractuele relatie

8. Incident melding

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.
Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://paperstrip.shop wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van https://paperstrip.shop en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://paperstrip.shop.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://paperstrip.shop gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://paperstrip.shopprend alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De website https://paperstrip.shop bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van https://paperstrip.shop tot stand zijn gebracht. https://paperstrip.shop heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

https://paperstrip.shop kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt https://paperstrip.shop in staat de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de aanvaarding of weigering van Cookies wordt aangeboden, voordat een Cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen. https://paperstrip.shop informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zullen zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://paperstrip.shop of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst https://paperstrip.shop alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://paperstrip.shop, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://paperstrip.shop om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee de gebruiker kan nagaan hoe hij zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://paperstrip.shop kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de icoontjes van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de Website https://paperstrip.shop of in de mobiele applicatie ervan verschijnen, en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de Website https://paperstrip.shop of de mobiele applicatie ervan, ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te surfen op de Website of mobiele applicatie van https://paperstrip.shop. De Gebruiker kan niettemin op elk moment zijn of haar toestemming voor https://paperstrip.shop intrekken om dit soort cookies te plaatsen.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

https://paperstrip.shop kan af en toe gebruikmaken van webbeacons (ook bekend als “tags” of actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en one-to-one GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Met deze technologie kan https://paperstrip.shop de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor https://paperstrip.shop, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://paperstrip.shop is onderworpen aan het Franse recht.
Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Brussel bij uitsluiting bevoegd.