Paperstrip Shop

Loading...

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Lancering van de volgende bestellingen in:

 

Limited editions #paperstripshop

Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP
Bijgewerkt op 08/06/2021

De website Paperstrip.shop (hierna het “Platform”) is een initiatief van :
Paperstrip SRL
Max Roosstraat 22, 1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer (ECB/VAT): BE0768.824.572
E-mail: info@paperstrip.shop
(hierna “Paperstrip SRL” of de “Verkoper”)
I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AV”) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna “Gebruiker”).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AVU heeft gelezen en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten aanvaardt.
Van de bepalingen van de AVG kan bij uitzondering bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en zullen geen invloed hebben op de toepassing van de andere bepalingen van de TOS.
Paperstrip SRL behoudt zich het recht voor om haar TOS op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de gebruiker het platform gebruikt.
2. Platform
a. Toegang en navigatie
Paperstrip SRL neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te garanderen. Paperstrip SRL kan echter geen enkele garantie van absolute operabiliteit bieden en haar handelingen moeten dan ook beschouwd worden als gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom is Paperstrip SRL niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.
Paperstrip behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of om de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud
Paperstrip SRL bepaalt een groot deel van de inhoud van het Platform en besteedt grote zorg aan de informatie op het Platform. Paperstrip SRL neemt alle mogelijke maatregelen om haar Platform zo volledig, nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie op het Platform wordt verstrekt door derden. Paperstrip SRL behoudt zich het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.
Paperstrip SRL kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Daarom is Paperstrip SRL niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van de informatie op het Platform.
Indien de inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vraagt Paperstrip SRL de gebruiker om haar zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte te brengen, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.
Elke download van het Platform is altijd op risico van de Gebruiker. Paperstrip SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.
c. Diensten voorbehouden aan geregistreerde gebruikers
1) Registratie
De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.
Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die hiertoe wettelijk in staat zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform, alsmede de onderhavige AV.
Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.
De gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving op zijn diensten. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten in te schrijven.
Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te controleren en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.
Er is slechts één inschrijving per persoon toegestaan.
De gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem is gereserveerd (hierna “Persoonlijke ruimte”), naast het invoeren van zijn wachtwoord.
De identificatiecode is definitief, maar het wachtwoord kan door de gebruiker online in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de Gebruiker stemt ermee in het niet aan derden bekend te maken.
Paperstrip SRL behoudt zich het recht voor om een verzoek tot registratie voor de diensten van het platform te weigeren in geval van niet-naleving door de gebruiker van de TOS.
2) Uitschrijven
De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment vragen om zich uit te schrijven door naar de daarvoor bestemde pagina in zijn Persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal van kracht zijn zo snel mogelijk nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites
Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links impliceren niet automatisch een relatie tussen Paperstrip SRL en de externe website of zelfs maar een impliciete instemming met de inhoud van dergelijke externe websites.
Paperstrip SRL heeft geen controle over externe websites. Paperstrip SRL is dan ook niet verantwoordelijk voor de veilige en goede werking van hyperlinks en hun eindbestemming. Op het moment dat de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Paperstrip SRL kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.
4. Intellectuele eigendom
De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.
Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.
Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.
5. Bescherming van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het platform, worden door Paperstrip SRL uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Paperstrip SRL verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat zij zich altijd inzet voor een duidelijke en transparante communicatie op dit punt.
Paperstrip SRL verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Algemene voorwaarden
Paperstrip SRL behoudt zich het recht voor om het Platform en aanverwante diensten op elk gewenst moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.
In geval van schending van de TOS door de gebruiker, behoudt Paperstrip SRL zich het recht voor om passende sancties en rechtsmiddelen in te stellen. In het bijzonder behoudt Paperstrip SRL zich het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het platform of de diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen niet de verantwoordelijkheid van Paperstrip SRL inroepen of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.
De onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van de TOS van Paperstrip SRL heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. Paperstrip SRL heeft, in een dergelijk geval, het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.
II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in het geval van een aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna de “Klant”).
De AV brengen alle verplichtingen van de partijen tot uitdrukking. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig wordt verklaard.
In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken, voor zover deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze uitzonderingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de andere bepalingen van de AV onverlet.
Paperstrip SRL behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online zijn geplaatst voor alle aankopen die na die datum worden gedaan.
2. Online Winkel
Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s enige contractuele waarde hebben.
De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.
De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.
Prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.
3. Prijzen
De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
Alleen de aangegeven prijzen en de op het ogenblik van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.
De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met de eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.
Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten, worden vermeld vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.

4. On-line bestelling
De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.
Opdat de bestelling gevalideerd kan worden, moet de Klant deze AV aanvaarden door te klikken op de aangeduide zone.
De Klant moet een e-mailadres, factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan gebeuren via dit e-mailadres.
Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant, totdat het probleem is opgelost.
5. Bevestiging en betaling van de bestelling
De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.
a. Betaling
De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validering wordt beschouwd als een handtekening.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop, alsook met de vervaldag van de voor de bestelling verschuldigde sommen.
De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen die redelijkerwijs moet garanderen dat er geen sprake is van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.
b. Bevestiging
Bij ontvangst van de validatie van de aankoop samen met de betaling, zal de Verkoper de Klant informeren over de validatie van zijn bestelling en hem een factuur sturen, tenzij deze laatste samen met de bestelling wordt geleverd.
De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).
In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of een product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail verwittigen teneinde dit te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de prijs ervan terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.
6. Bewijs
De mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen dankzij de geïnformatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Verkoper worden bijgehouden. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.
7. Levering
Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant wordt verstrekt, zullen hem in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.
De levering geschiedt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:
De Verkoper zal de bestelling aan het einde van elke maand valideren, hetgeen gevolgen zal hebben voor de levertijd, aangezien de Verkoper zijn productie systematisch aan het begin van de maand na de bestelling zal starten met een productietijd van 15 dagen en de producten vervolgens binnen 5 werkdagen na de productie zal leveren.
De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan zestig dagen bedraagt, te rekenen vanaf de bestelling, kan de verkoopovereenkomst worden geannuleerd en de Klant worden terugbetaald.

a. Verificatie van de bestelling
Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst te controleren.
Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder enig voorbehoud te maken.
Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
b. Afleveringsfout
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de aanduidingen op de bestelbon, moet de Klant de Verkoper daarvan in kennis stellen binnen de drie werkdagen volgend op de datum van levering.
Elke klacht die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
c. Retourneren en ruilen
Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de onderstaande voorwaarden:
Het (de) artikel(en) moet(en) binnen 15 dagen na ontvangst van het pakket worden geretourneerd. Het is dan noodzakelijk om:
1. Stuur een bericht via het contactformulier in de rubriek “Contact”, vermeld het bestelnummer en leg de reden voor de terugzending uit.
2. Was het kledingstuk niet, anders accepteert de Verkoper het niet terug, behalve in geval van fabricagefouten. (de Klant moet de wasinstructies volgen voor elk kledingstuk zoals aangegeven op het Platform)
3. Stuur het terug in de originele verpakking.
4. 4. Stuur het terug naar het volgende adres max roosstraat 22, 1030 Brussel België
Ten slotte zal de Verkoper, zodra dit is gebeurd, de kwaliteit van het artikel inspecteren en een omruiling of een terugbetaling voorstellen, afhankelijk van de voorkeur van de Klant.
Elke klacht of teruggave die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd. De retourkosten zijn voor rekening van de Verkoper.
8. Garanties
De Verkoper waarborgt de conformiteit van de producten of diensten met het contract, overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.
a. Garantie van overeenstemming
Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar.
Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan.
9. Herroepingsrecht
Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 15 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.
Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 15 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.
Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel geschiedt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, waarbij de terugzendingskosten ten laste van de Verkoper zijn.
De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.
De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen 15 dagen na de recuperatie van de goederen of na de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

Voorbeeldformulier voor terugtrekking
Ter attentie van :
Paperstrip SRL
Max Roosstraat 22, 1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer (BCE/TVA): BE0768.824.572
E-mail: info@paperstrip.shop
Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/dienst (*):
________________________________
________________________________
________________________________
Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________
Naam van de consument(en) : __________
Adres van de consument(en) : __________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
____________________
Datum: : __________
* Doorhalen wat niet van toepassing is
10. Overmacht
Indien de Verkoper verhinderd wordt de bestelling geheel of gedeeltelijk uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, zal dit beschouwd worden als overmacht.
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht gedurende meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elke partij bij de overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.
11. Onafhankelijkheid van de clausules
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van geschil en bij gebreke van minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.